Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z obowiązującym prawem oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez firmę Nieruchomości Weranda – Katarzyna Szuba.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); przepisy prawa polskiego.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest  Biuro Nieruchomości Weranda – Katarzyna Szuba z siedzibą w Więckowicach (62-070) Ul. Jeziorna 77; Rejestr firm: Centralna ewidencja I informacja o działalności gospodarczej, NIP 779-199-23-02.

Kontakt z administratorem: e-mail: katarzyna.szuba@weranda-poznan.pl, telefon: +48 609 730 544

Zebrane dane osobowe przechowywane są w Polsce, nie są przekazywane do państw trzecich, nie są sprzedawane ani udostępniane nieuprawnionym osobom ani firmom, nie są profilowane.

Cel i rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w niezbędnym zakresie na potrzeby świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: do realizacji umów pośrednictwa, złożonych za pośrednictwem e-mail, telefonicznie lub SMS zapytań ofertowych, na potrzeby obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, rozliczeń z klientem, dochodzenia roszczeń.

Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer karty pobytu, adres zameldowania lub siedziby, NIP, REGON, PESEL, adres e-mail, numer telefonu; dane transakcyjne; dane marketingowe (preferencje sprzedaży/zakupu/najmu).

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zawarta przez Zmawiającego umowa pośrednictwa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą Pani/Pan wyraża mailowo bądź pisemnie na formularzu zgody.

Udostępnianie danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane w ramach wykonania umowy pośrednictwa zawartej z Nieruchomości Weranda – Katarzyna Szuba. W zależności od rodzaju transakcji i jej specyfiki dane mogą być udostępniane: drugiej Stronie transakcji, w tym Pełnomocnikowi Strony, Zarządcy albo Administratorowi Nieruchomości, Doradcy kredytowemu, Notariuszowi, innemu Pośrednikowi w obrocie nieruchomościami, jeśli obsługuje on drugą stronę danej transakcji. Dane są udostępniane jedynie osobom uprawnionym i w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym z mocy prawa organom publicznym.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy pośrednictwa bądź zapytania ofertowego oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku wykonania umowy pośrednictwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Wiadomości email oraz SMS związane z realizacją zapytań ofertowych będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia procesu realizacji zapytania.

Prawa właściciela danych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wystąpić do mnie o udzielenie informacji o tym, jakie dane osobowe przechowuję, ma Pani/Pan prawo ich poprawienia, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu; wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jak również nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważa Pani/Pan, że Nieruchomości Weranda – Katarzyna Szuba przetwarza Pani/Pana dane osobowe w niewłaściwy sposób, może Pani/Pan się ze mną skontaktować. Ma Pani/Pan prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym t.j. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona http://weranda-poznan.pl
Strona weranda-poznan.pl nie wykorzystuje pliców cookie ani narzedzi Google Analytics.